Veřejná zakázka: III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2838
Systémové číslo: P19V00000183
Evidenční číslo zadavatele: 8/ZPR/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-018696
Datum zahájení: 05.04.2019
Nabídku podat do: 09.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce ucelené části úseku silnice III/218 7 v extravilánu mezi obcemi Stříbrná a Bublava, rekonstrukce stávající komunikace se zachováním šířkového uspořádání S 6,5 s doplněním nových stavebních objektů (opěrné a zárubní zdi).
Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou, směrově nerozdělenou komunikaci. Šířka jízdního pruhu je 2,75 m. Šířka nezpevněné oboustranné krajnice je 0,5 m, v případě osazení směrovými sloupky 0,75 m a v případě silničními svodidly 1,5 m. Je navržen jednostranný sklon vozovky p= 2,5%. Po celé délce komunikace přiléhající k násypové části vozovky je navrženo ocelové silniční svodidlo s úrovní zadržení H2. Nová konstrukce vozovky je navržena dle TP 170.
SO 201 zárubní zeď - nosnou konstrukci tvoří gabionová tížná zeď proměnné výšky 1-3 m a skládá se ze samostatných dilatačních celků ve staničení km 0,000-0,03990; 0,080-0,13747; 0,165-0,21479.
SO 202 opěrná zeď - nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová úhlová opěrná zeď, která je dělena na 28 dilatačních celků délky 6 m (celkem 168 m) ve staničení km 0,005 – 0,173, založená na mikrozáporách z profilů HEB 120. Odvodnění příčným a podélným sklonem vozovky a rub opěrné zdi je odvodněn děrovanou drenážní trubkou. Na římse je navrženo ocelové svodidlo pro úroveň zadržení H2 dle TP 114, TP 203 a PPK-SVO.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Provedení stavebních prací na silnici III/2187 Stříbrná - Bublava. Po dobu výstavby je nutná úplná uzavírka silnice III. třídy č. 2187. Objízdná trasa je po dobu celkové uzavírky silnice III/2187 navržena po sil. III/21012 přes obec Stříbrná, dále po silnici II/210 přes Kraslice a následně po silnici III/21046 přes obec Tisová až do Bublavy.
Stavební objekty:
SO 101- Komunikace
SO 201- Zárubní gabionová zeď
SO 202- Opěrná zeď v km 0,005 – 0,173
VRN

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 18 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky