Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce ucelené části úseku silnice III/218 7 v extravilánu mezi obcemi Stříbrná a Bublava, rekonstrukce stávající komunikace se zachováním šířkového uspořádání S 6,5 s doplněním nových stavebních objektů (opěrné a zárubní zdi).
Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou, směrově nerozdělenou komunikaci. Šířka jízdního pruhu je 2,75 m. Šířka nezpevněné oboustranné krajnice je 0,5 m, v případě osazení směrovými sloupky 0,75 m a v případě silničními svodidly 1,5 m. Je navržen jednostranný sklon vozovky p= 2,5%. Po celé délce komunikace přiléhající k násypové části vozovky je navrženo ocelové silniční svodidlo s úrovní zadržení H2. Nová konstrukce vozovky je navržena dle TP 170.
SO 201 zárubní zeď - nosnou konstrukci tvoří gabionová tížná zeď proměnné výšky 1-3 m a skládá se ze samostatných dilatačních celků ve staničení km 0,000-0,03990; 0,080-0,13747; 0,165-0,21479.
SO 202 opěrná zeď - nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová úhlová opěrná zeď, která je dělena na 28 dilatačních celků délky 6 m (celkem 168 m) ve staničení km 0,005 – 0,173, založená na mikrozáporách z profilů HEB 120. Odvodnění příčným a podélným sklonem vozovky a rub opěrné zdi je odvodněn děrovanou drenážní trubkou. Na římse je navrženo ocelové svodidlo pro úroveň zadržení H2 dle TP 114, TP 203 a PPK-SVO.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Provedení stavebních prací na silnici III/2187 Stříbrná - Bublava. Po dobu výstavby je nutná úplná uzavírka silnice III. třídy č. 2187. Objízdná trasa je po dobu celkové uzavírky silnice III/2187 navržena po sil. III/21012 přes obec Stříbrná, dále po silnici II/210 přes Kraslice a následně po silnici III/21046 přes obec Tisová až do Bublavy.
Stavební objekty:
SO 101- Komunikace
SO 201- Zárubní gabionová zeď
SO 202- Opěrná zeď v km 0,005 – 0,173
VRN
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Helena Budeanuová
e-mail: budeanuova.helena@ksusk.cz
tel: +420607094208
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 09.05.2019 09:00
Datum zahájení: 05.04.2019 10:14