Veřejná zakázka: Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu - střešní ventilátory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3922
Systémové číslo: P20V00000556
Datum zahájení: 09.09.2020
Nabídku podat do: 21.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu - střešní ventilátory
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka a montáž střešních ventilátorů včetně absorpčních tlumičů hluku na ubytovací části Domova pro seniory „Spáleniště“ v Chebu.

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTE" v Chebu, příspěvková organizace, poskytuje v objektu pobytovou sociální službu domova pro seniory se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jehož kapacita je pro 68 uživatelů. Jedná se o dvě spojené budovy, první část ubytovací pro klienty Domova a druhá část hospodářská budova. Ubytovací část je sedmipodlažní, jedno podzemní podlaží je technické a šest nadzemních podlaží slouží pro ubytování klientů. Hospodářský objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. V hospodářském objektu je zázemí pro administrativu Domova, kuchyň s jídelnou, společenské místnosti, knihovna, dílny a plynová kotelna.

Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace, soupis dodávek a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením předmětu plnění a jejím předáním zadavateli.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky
1. předmět plnění bude proveden v nejlepší kvalitě;
2. součástí dodávky je doprava na místo plnění, montáž, zapojení, uvedení do provozu, seřízení a veškerý kotvící a těsnící materiál;
3. dodavatel bude koordinovat veškeré své práce v součinnosti s prováděním stavebních prací v rámci plnění veřejné zakázky „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce“ a pokyny technického dozoru stavebníka objednatele;
4. dodavatel bude koordinovat veškeré své práce s ohledem na provoz Domova pro seniory;
5. dodavatel zabezpečí okolí stavby před možným pádem předmětů na osoby, které se mohou pohybovat kolem staveniště, přijme veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
6. dodavatel zajistí odvoz, uložení a likvidaci veškerého odpadu a obalového materiálu vzniklého v souvislosti s plněním veřejné zakázky, v souladu s příslušnými právními předpisy, dle § 16 odst. 1 písm. g) a § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
7. dodavatel zajistí průběžnou fotodokumentaci provádění díla s digitálním vyznačením data pořízení a předá objednateli 1x v digitálním provedení;
8. dodavatel zajistí všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době předání předmětu koupě, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů předmětu koupě;
9. dodavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky