Veřejná zakázka: „Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby, inženýrská činnost k realizaci akce „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2613
Systémové číslo: P18V00000614
Datum zahájení: 26.11.2018
Nabídku podat do: 17.12.2018 09:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby, inženýrská činnost k realizaci akce „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.
Hlavním předmětem nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění dále uvedených činností při projektové přípravě předmětné akce:

1. Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace (výstup této dokumentace v počtu 2 paré v tištěné podobě a 2 nosiče s elektronickou verzí – formáty doc, xls, pdf a dwg).
2. Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech potřebných závazných stanovisek popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, dále stanovisek všech účastníků řízení, popřípadě smluv ve věci vydání společného povolení včetně zpracování a podání příslušného návrhu včetně příloh na vydání povolení a zajištění pravomocného rozhodnutí (výstup této dokumentace v počtu 5 paré v tištěné podobě a 2 nosičů s elektronickou verzí – formáty doc, xls, pdf a dwg).
3. Zpracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě, která bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou verzí (formáty doc, xls, pdf a dwg) v počtu 5 paré. Dále budou expedována 2 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 1 nosiče s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu v nezměněném formátu * xml (uniXML), přičemž popis formátu a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na webu www.unixml.cz
4. Vypracování podrobného plánu organizace výstavby s řešením problematiky provizorií, s ohledem na plynulý a co nejméně rušený chod školy, na kompletní realizaci v počtu 3 paré a 3 nosičů s elektronickou verzí.
5. Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v počtu 3 paré a 3 nosičů s elektronickou verzí.

6. Provádění výkonu Autorského dozoru při realizaci stavby. Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 8 % celkové smluvní ceny za projektové dokumentace dílo.
Stavebním záměrem zadavatele je využívat stávající stodolu jako technické dílny a šatny pro žáky školy. Stávající objekt je 3 podlažní s částečnou vestavbou do podkroví. Nebude měněn objem stavby. Objekt bude nově napojen na vodovod, kanalizaci a rozvody ze školy. Z výměníkové stanice bude napojen na rozvod ústředního vytápění.
Objekt se nachází v areálu Střední lesnické školy Žlutice,p.o., na pozemku parcelní číslo 515 v k. ú. Žlutice.

Stavebním záměrem zadavatele je využívat jednopodlažní nepodsklepený objekt složený ze 3 částí, z garáže, prostoru kotelny dnes výměníkové stanice a dílny se zázemím. Z hlediska nového využití se zaměřujeme jen na část garáže. Stávající prostor garáže bude nově využíván jako dílna pro traktory. Prostor garáže bude nově napojen na vodovod, kanalizaci a rozvody ze školy. Z výměníkové stanice bude napojen na rozvod ústředního vytápění.
Objekt se nachází v areálu Střední lesnické školy Žlutice,p.o., na pozemku parcelní číslo 514 v k. ú. Žlutice.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou studie využití staveb definující základní prostorové a objemové charakteristiky budoucího využití stávajících objektů pro potřeby žáků Střední lesnické školy Žlutice, p.o. Součástí studií jsou vyjádření a stanoviska.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Střední lesnická škola Žlutice
 • IČO: 49754050
 • Poštovní adresa:
  Žižkov 345
  36452 Žlutice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630225

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky