Veřejná zakázka: „Autorský dozor stavebníka při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2006
Systémové číslo: P18V00000011
Evidenční číslo zadavatele: 2017/01
Datum zahájení: 15.01.2018
Nabídku podat do: 30.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Autorský dozor stavebníka při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vykonáváním autorského dozoru se rozumí:
• účast na předání a převzetí staveniště,
• sledování stavební činnosti prováděné vybraným zhotovitelem,
• její porovnávání se stavební činností vedoucí k zamýšlenému cíli, tj. k cíli souladnému s projektovou dokumentací a se stavebním povolením,
• vznášení závazných připomínek, v případě nesouladu mezi probíhající stavební činností a činností vedoucí ke správnému cíli dle projektové dokumentace,
• poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace,
• účast na kontrolních dnech v souladu s pozvánkami osoby vykonávající technický dohled investora,
• účast na stavbě na vyzvání objednatele mimo termíny kontrolních dnů,
• posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky,
• vyjadřování se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci,
• sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
• vyhodnocování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů za účelem zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektu,
• operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídaných okolností a situací, tak aby pokud možno nebyla narušena plynulost výstavby ani podoba autorského díla,
• případné vyhotovení výkresů souvisejících s případnými změnami stavby,
• účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, bude-li zkušební provoz prováděn,
• účast na kolaudačním řízení,
• další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení § 113 odst. 2, § 152 odst. 4, § 153 odst. 2, § 157 odst. 2 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném zněn

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 120 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 • IČO: 00074276
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
  35002 Cheb
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-015422

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
35002 Cheb

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky