Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení prací a opatření za účelem zachování biodiverzity a ochranářské hodnoty zájmového území v lokalitě Borecké rybníky.
Hlavním předmětem ochrany je čolek velký. Dlouhodobým cílem je zajištění jeho stabilní populace. Na území se však vyskytuje i několik dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků s podobnými nároky na prostředí, jako u předmětu ochrany. Podpora živočišných druhů bude spočívat v realizaci opatření, která povedou ke zvýšení atraktivity území pro nové osídlení, případně zlepšení podmínek pro druhy, které se zde již vyskytují.
Základní opatření na podporu biodiverzity jsou směřována na rostlinná společenstva a jejich cílem bude především potlačení expanzních druhů dřevin a ruderální vegetace a sanace lomových porostů. Bude se jednat především o tyto práce: asanační seč, mýcení křovin, kácení dřevin, obnovu mokřadu, obnovu litorálu, ruční trhání výmladků invazivních keřů, budování úkrytů pro drobné živočichy. Realizace všech požadovaných opatření bude probíhat na ploše cca 2,2 ha.

Veřejná zakázka „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji“ je rozdělena na dvě části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních.
Tato zadávací dokumentace řeší realizaci části č. 2 - "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Jaroslav Štěpán, tel.: 354 222 608; e-mail: jaroslav.stepan@kr-karlovarsky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 24.07.2019 09:00
Datum zahájení: 18.06.2019 09:03