Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou.

Objekt vyžaduje sanaci spodní části budovy tak, aby již nedocházelo k dalšímu poškozování základových konstrukcí a konstrukcí 1. PP a vzlínání vlhkosti svislými konstrukcemi a jejich následné degradaci. Stávající Servisní trakt (SO 102.1) mezi hlavním objektem (SO 101) a tzv. Rašelinovým pavilonem bude demolován a realizován jako objekt nový založený ve větší hloubce, podzemní konstrukce (základová deska a obvodové stěny) budou provedeny jako tzv. bílá vana. Základy stávající pod zadní věží hlavní budovy budou v místě prohlubování základové spáry podchytávány. Část stavební jámy pro nový objekt bude zajištěna pomocí kotvené pilotové stěny. Budou provedeny kompletně nové rozvody všech instalací v celém objektu. Na stávající vazníky nad atriem budou osazeny skleněné panely. V maximální možné míře budou zachovány a restaurovány původní prvky uměleckořemeslné a výtvarné výzdoby. Záměr počítá také s obnovou interiérů včetně dřevěných prvků, jako jsou obložení, dveřní a okenní výplně. Na fasádě bude předmětem revitalizace oprava omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a dekorativních prvků, otvorové výplně budou podrobeny opravě. Bude vyměněna střešní krytina a repasovány klempířské a pasířské dekorativní prvky.

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Šimková Adéla, e-mail: simkova@rowanlegal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.08.2019 10:00
Datum zahájení: 01.07.2019 15:00