Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře: Opravné oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601031040994
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7601011040994] 01: Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
Identifiakční číslo:
69979821
Poštovní adresa:
Perninská 975
Obec:
Nejdek
PSČ:
36222
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 731594646
K rukám:
Jakub Anton
       
E-mail:
j.anton@rehos-nejdek.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_98.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace novostavby: Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
Kód NUTS CZ041 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětnou stavbou je „NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE REHOS NEJDEK“, která je situována ve stávajícím areálu Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče (REHOS) ve městě Nejdek. Nová budova bude zajišťovat poskytování paliativní péče pro nevyléčitelné pacienty s celkovým počtem 23 nových lůžek.
Nová stavba je členitého půdorysu o zastavěné ploše cca 800 m2. Provozně bude propojena se stávající hlavní budovou nadzemní propojovací lávkou, což zajistí zachování stávající dopravní obslužnosti v areálu.
Nově navržená budova je navržena jako čtyřpodlažní (1.NP až 4.NP), nepodsklepená členitého půdorysu o nestejných rozměrech jednotlivých podlaží. Nosný systém objektu je vytvořen jako kombinovaný stěnový a skeletový systém. Nosné zděné stěny tvoří převážně obvodové konstrukce a nosné železobetonové sloupy 400/400 mm jsou využívány především ve vnitřním prostoru (převážně v 1.NP) pro umožnění větší variability dispozičního řešení objektu. S ohledem na skalní podloží v poměrně malé hloubce bylo zvoleno plošné založení objektu na základových patkách a pasech, které jsou pro kotvení nosných konstrukcí konstrukčně vyztuženy. Střechy jsou navrženy jako ploché jednoplášťové se sklonem cca 2% a část střechy přístupné ze 3. NP je využívána jako pochozí terasa. Nová budova dosahuje výšky 15,05 m, a to v místě atiky u střešní nástavby 4.NP.
Obvodový i střešní plášť je zateplen, a to s tloušťkami izolantů splňující požadavek energetické náročnosti pro téměř nulové budovy. Fasády objektu jsou navrženy jako provětrávané systémové s obkladem z velkoformátových cementotřískových desek. Barevně je objekt řešen v kombinaci čtyř barev, převážnou část tvoří odstín modré (obdobný odstín jako u stávající hlavní budovy). Dva odstíny šedé a oranžová jsou náhodně voleny pro oživení vzhledu. U hlavní schodišťové věže, je obvodový plášť navržen z proskleného lehkého obvodového pláště doplněného z vnější strany pevnými žaluziemi. Soklová část objektu bude obložena keramickým obkladem v odstínu šedé. Přiléhající nové opěrné zdi budou ošetřeny kamenným obkladem či obkladem v imitaci kamene.
Předmětné oddělení paliativní péče bude vytvořeno ve 2.NP, což je podlaží s největší užitnou plochou a zároveň je propojeno nadzemním koridorem se stávající budovou. Nové oddělení bude zahrnovat 23 nových lůžek ve dvou i jednolůžkových pokojích. V přízemním podlaží 1.NP bude situována vrátnice, občerstvení i s venkovním posezením, rehabilitační tělocvična, prostory pro poslední rozloučení, tři krytá garážová stání a technické prostory. Ve 3.NP budou vytvořeny kancelářské prostory, kam bude ze stávající budovy přemístěno ředitelství s ostatními administrativními provozy. Zároveň zde bude vytvořen lékařský pokoj včetně sociálního zázemí. Ve 4.NP, které tvoří jen ustupující nástavba, bude sloužit jako strojovna VZT a výtahu.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
60 000 000
a
80 000 000
Měna:
CZK
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45215000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
22/07/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
15
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky

1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,
Splněním veřejné zakázky dojde k naplnění potřeby, která spočívá v rozšíření počtu lůžek paliativní péče.

2. popis předmětu veřejné zakázky,
Předmětem plnění zakázky bude zhotovení stavby v rozsahu dané projektovou dokumentací

3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
Zhotovení stavby pro zvýšení počtu lůžek paliativní péče Karlovarského kraje
4. předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací podzim 2016. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je konec roku 2017

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Cena bude hrazena objednatelem průběžně v měsíčních intervalech, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
22/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh