Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010037665


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Karlovarský kraj
Identifiakční číslo:
70891168
Poštovní adresa:
Závodní 353/88
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
360 06
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Tel.:
+420 354222278
K rukám:
Bc. Antonín Zaschke
       
E-mail:
antonin.zaschke@kr-karlovarsky.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n. p. pavilonu E
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Karlovarský kraj - Sokolov
Kód NUTS CZ041 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem plnění veřejné zakázky budou stavební úpravy dotčené části západního křídla pavilonu E v 3.np. Po stavebních úpravách zde bude umístěno oddělení gynekologicko porodnické - jednotka šestinedělí s kapacitou 13 lůžek a 13 novorozeneckých postýlek včetně zázemí, dětské oddělení - jednotka novorozenci včetně zázemí a společné prostory pro obě jednotky.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
18 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45215000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
4
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky:
1.popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Realizací veřejné zakázky - stavby dojde k naplnění potřeb a povinnosti zadavatele v oblasti modernizace, rozvoje, správy a údržby majetku Karlovarského kraje v souvislosti s poskytováním komplexní péče všem matkám po porodu i jejich dětem. Splněním veřejné zakázky dojde k naplnění potřeby realizace záměru rekonstrukce na odd. GPO a DO-novorozeneckého na úrovni 3.np, kterými budou tyto prostory dispozičně přeřešeny tak, aby zde vznikly dvě logicky oddělené jednotky, šestinedělí a novorozenci.
2.popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací odd. GPO a DO-novorozeneckého na úrovni 3.np, kterými budou tyto prostory dispozičně přeřešeny tak, aby zde vznikly dvě logicky oddělené jednotky, šestinedělí a novorozenci. Předmětem plnění zakázky budou stavební úpravy spočívající v provedení změn v dispozičním uspořádání pouze dotčené části 3.np pavilonu „E“. Po stavebních úpravách bude na 3. np zřízeno:
Odd. gynekologicko porodnické – jednotka šestinedělí
7 klientských pokojů s vlastním hygienickým zázemím o celkové kapacitě 13 lůžek + 13 novorezeneckých postýlek, observační dvoulůžkový pokoj s vlastním hygienickým zařízením, lékařský pokoj s vlastním hygienickým zařízením, sesterna s denní místností a přidruženým hygienickým zařízením, čajová kuchyňka, jídelna klientek, sklad čistého prádla.
Dětské oddělení-jednotka novorozenci
Novorozenecký observační pokoj s observačním boxem novorozenců, sesterna pro novorozenecké oddělení, navazující denní místnost a přidružené hygienecké zařízení pro personál.
společné prostory (využitelné oběma jednotkami)
Interní chodba oddělení s vyčleněným prostorem pro tzv. hovornu (před jídelnou klientek), sociální zařízení (WC s předsíňkou) pro příchozí veřejnost (návštěvy, klienty apod.), čistící místnost, sklad špinavého prádla.
Vlastní stavební úpravy budou zahájeny vyklizením dotčené části objektu, tj. budou odstraněny veškeré zařizovací předměty a vybavení i veškeré přístupné rozvody TZB, které jsou dožilé či které nebudou již dále využívány. Dojde k odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah i stávajících zavěšených podhledů. Dále dojde k demontáži stávajících výplní otvorů dveří, oken a jejich výměně. V dotčené části objektu budou realizovány zejména dílčí dispoziční úpravy spočívající ve změně uspořádání nenosných dělících stěn.
Bude provedeno vyzdění nových svislých dělících konstrukcí (příčky zděné, montované SDK příčky, zazdívky apod.), u nových otvorů osazení překladů ve zdivu, provedení nových podlah a podhledů. Rekonstrukce a doplnění vnitřních omítek, osazení nových výplní otvorů (dveře), provedení nových rozvodů instalací vody, kanalizace, elektřiny, slaboproudu a vzduchotechnického vedení, chlazení,
vytápění (veškeré tyto rozvody budou napojeny na stávající svislé stoupací rozvody uvnitř objektu, případně budou nově řešeny dle projektu), osazení kompletního vnitřního vybavení (zařizovací předměty, vestavěný mobiliář atd.) apod.
V rámci provádění stavby budou řešeny rovněž rozvody medicinálních plynů, řízený vstup na oddělení v souladu s PBŘ, který je nezbytnou součástí PD. Dojde rovněž k výměně podlahových krytin, podhledů vč. svítidel a osazení nárazových madel a ochran rohů.
3.popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Rekonstrukce budovy pro dosažení cíle projektu, tj. postupná rekonstrukce modernizace pavilonu „E“
začínající obnovou IV a V. NP bude pokračovat postupnou rekonstrukcí dalších podlaží. Stávající technický stav již neodpovídá dnešním požadavkům.
4.předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je rok 2016 s plánovanou délkou výstavby 4 měsíců. Nepřekročitelný termín ukončení je 29.12. 2016.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
dotace z programu Ministerstva zdravotnictví ČR-PPG 235210
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
03/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh