Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602051028181
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7602021028181] 02: Oznámení o zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Karlovarský kraj
Identifikační číslo:
70891168
Poštovní adresa:
Závodní 353/88
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
360 06
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Veřejné zakázky s.r.o.
Tel.:
+420 224318907
K rukám:
Ing. Jitky Ulrychové
       
E-mail:
ulrychova@zakazkyverejne.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00000710
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č.
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Cheb
Kód NUTS CZ041 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Stavební práce budou prováděny v několika etapách: Příprava území a provedení přeložek inženýrských sítí, provedení nových inženýrských sítí. Poté proběhne výstavba nového pavilonu A1, následovat bude rekonstrukce střední části pavilonu B, která plynule přejde do levé části včetně realizace nové přístavby. V průběhu realizace akce dojde k odstranění - demolici dožilého původního objektu A. Závěrečnou fází výstavby budou nové komunikace, zpevněné a parkovací plochy.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45215000-7
45233160-8
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
389 000 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:  36  nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
(dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty za nabídku ve výši 3 500 000 Kč.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Dílo bude hrazeno na základě měsíční fakturace a nebudou poskytovány zálohy.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst. 1 zákona, a to způsobem dle § 53 odst. 3. Dle § 54 písm. a), b) a d). Výpis z obchodního rejstříku. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v rozsahu: provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodaatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to v rozsahu: autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autoriz. architektů a o výkonu povolání autoriz. inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb pro osoby, jejichž prostřednictvím zabezpečuje vybrané činnosti ve výstavbě a dále oprávnění o ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dle § 50 odst. 1 písm. c) předloží uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Podrobně vymezeno v KD. Zejména se požaduje: dle § 56 odst. 3 písm. a) a b). Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let. Za poskytnutí významné stavební práce zadavatel požaduje vztaženo k období posledních 60-ti měsíců za a) provedení stavebních prací spočívajících v realizaci výstavby budovy podobného charakteru jako je předmětem této VZ, a to v min objemu investičních nákladů 190 mil. Kč bez DPH. Součástí takto prováděné zakázky muselo být též poskytování služeb inženýringu spojeného s legislativním procesem kolaudačního řízení. (1 případ významné stavební práce),b) provedení stavebních prací spočívajících v realizaci výstavby budovy podobného charakteru jako je předmětem této VZ, a to v min objemu investičních nákladů 100 mil. Kč bez DPH. Takto realizované práce musely probíhat za provozu rekonstruované budovy a zachování chodu areálu, do kterého budova spadá. (2 případy významných stavebních prací), c) provedení stavebních prací spočívajících v realizaci výstavby budovy podobného charakteru jako je předmětem této VZ, a to s tím, že součástí stavebních prací bylo založení stavby budovy na pilotech vrtaných do hloubky minimálně 12 m (rozumí se všechny piloty). (1 případ významné stavební práce), d) provedení stavebních prací spočívajících v realizaci výstavby budovy podobného charakteru jako je předmětem této VZ, a to s tím, že součástí plnění byla realizace vestavby nebo rekonstrukce čistých prostor např. operačních sálů v souladu s normou ČSN EN ISO 14644-6, a to o min. ploše 150 m2. (1 případ významné stavební práce), e) provedení stavebních prací spočívajících v realizaci výstavby budovy podobného charakteru jako je předmětem této VZ, a to s tím, že součástí plnění byla realizace dodávky a instalace rozvodů medicinálních plynů, a to v min rozsahu 3 mil. Kč bez DPH. (1 případ stavební práce).
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Výstavbou budovy podobného charakteru se rozumí budova umístěná v uceleném areálu zahrnujícím více budov, které společně plní ucelenou společenskou funkci poskytování služeb široké veřejnosti např. nemocniční areál apod. Současně musí být areál veřejnosti přístupný a alespoň v některých jeho prostorách musí být vyžadovány přísnější hygienické normy než je obvyklé u běžných veřejných budov např. administrativních, obchodních nebo školských. Dodavatel je povinen doložit k prokázání kvalifikace osvědčení o provedení minimálně čtyř různých nejvýznamnějších stavebních prací. Seznam techniků a technických útvarů profesní životopisy manažer projektu, stavbyvedoucí zástupce hlavního stavbyvedoucího, technik člen týmu odpovědný za technickou přípravu stavby, technolog člen týmu odpovědný za realizaci vzduchotechniky, manažer kvality stavebních prací, bezpečnostní technik - blíže viz KD.
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
2B1137
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2015/S 243-440561 ze dne 16/12/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 025-039354 ze dne 05/12/2016 (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 25/04/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 11:00 (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 25/04/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 11:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
180
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: (dd/mm/rrrr)
Čas:
(hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast z důvodu doplnění kvalifikační dokumentace viz. dotazy č. 4.

Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky v průběhu roku 2016. Plnění veřejné zakázky musí být dokončeno nejpozději do 36-ti měsíců od podpisu smlouvy.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
23/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Veřejné zakázky s.r.o.
Identifikační číslo:
26726050
Poštovní adresa:
Revoluční 724/7
Obec:
Praha 1
PSČ:
110 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Veřejné zakázky s.r.o.
Tel.:
+420 224318907
K rukám:
Ing. Šárky Bauerové
E-mail:
bauerova@zakazkyverejne.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):
http://www.zakazkyverejne.cz/

II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
       
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY / ŽÁDOSTI O ÚČAST

Úřední název:
Karlovarský kraj
Identifikační číslo:
70891168
Poštovní adresa:
Závodní 353/88
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
360 06
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
podatelna
Tel.:
K rukám:
       
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):