Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010031056


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Karlovarský kraj
Identifiakční číslo:
70891168
Poštovní adresa:
Závodní 353/88
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
360 06
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 354222498
K rukám:
Šárka Drahokoupilová
       
E-mail:
sarka.drahokoupilova@kr-karlovarsky.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
"Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Řešení dopravy v klidu 1. Etapa výstavby Rozšíření parkovací stání a úpravy klid. zón uvnitř areálu Nemocnice Sokolov - SO-05 D,E"
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Karlovarský kraj
Kód NUTS CZ041 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem plnění zakázky budou stavební úpravy v rozsahu dané projektovou dokumentací
V rámci SO-05E oprava koruny centrální opěrné stěny – sanace chodníku jsou předpokládány tyto práce
1. Demontáž stávajícího zábradlí a lamp VO.
2. Demontáž stávajícího opláštění mikrozáporové stěny včetně nosných prvků tohoto opláštění
v celém rozsahu stěny
3. Postupné bourání ocelobetonové konstrukce hlavy mikrozáporové stěny 1-5 podle pravidel PD
stavebně konstrukční části.
4. Postupná betonáž nové hlavy mikrozáporové stěny.
5. Osazení zábradlí a lamp VO
6. Sanace převázek a hlav kotev, provedené odvodňovacích vrtů, hřebíkování skalního masivu
7. Torkret mikrozáporové stěny
8. Zpevněné plochy
9. V prostoru před pavilonem C úpravy propadlé komunikace

V rámci SO-05D výstavba opěrné stěny nad pavilonem C jsou předpokládány tyto práce
1. Sejmutí navětralé části skalního masivu
2. Provedení základů a stavba gabionové stěny
3. Provedení oplocení
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
10 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
29/02/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
31/05/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/11/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky
1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Splněním veřejné zakázky dojde k naplnění potřeby, která spočívá ve stavebních úpravách respektive v odstranění havarijního stavu Záporové stěny a výstavba opěrné stěny nad pavilonem C
2. popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění zakázky budou stavební úpravy v rozsahu dané projektovou dokumentací.
V rámci SO-05E oprava koruny centrální opěrné stěny – sanace chodníku jsou předpokládány tyto práce:
1. Demontáž stávajícího zábradlí a lamp VO.
2. Demontáž stávajícího opláštění mikrozáporové stěny včetně nosných prvků tohoto opláštění v celém rozsahu stěny
3. Postupné bourání ocelobetonové konstrukce hlavy mikrozáporové stěny 1-5 podle pravidel PD stavebně konstrukční části.
4. Postupná betonáž nové hlavy mikrozáporové stěny.
5. Osazení zábradlí a lamp VO
6. Sanace převázek a hlav kotev, provedené odvodňovacích vrtů, hřebíkování skalního masivu
7. Torkret mikrozáporové stěny
8. Zpevněné plochy
9. V prostoru před pavilonem C úpravy propadlé komunikace
V rámci SO-05D výstavba opěrné stěny nad pavilonem C jsou předpokládány tyto práce:
1. Sejmutí navětralé části skalního masivu
2. Provedení základů a stavba gabionové stěny
3. Provedení oplocení
3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Stavební úpravy pro dosažení cíle projektu, tj. odstranění havarijního stavu opěrné zdi.
4. předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací květen 2016. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 95 % ceny; po řádném předání díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
27/01/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh