Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře: Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010031001


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Karlovarský kraj
Identifiakční číslo:
70891168
Poštovní adresa:
Závodní 353/88
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
360 06
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 354222541
K rukám:
Bc. Olga Vokáčová
       
E-mail:
olga.vokacova@kr-karlovarsky.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Karlovarský kraj
Kód NUTS CZ041 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Předmětem plnění je také dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce. Dále je předmětem plnění zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení, dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
45 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45215000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
29/02/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
7
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Splněním veřejné zakázky dojde k naplnění potřeby realizací záměru rekonstrukce 3NP pavilonu „B“ se situováním chirurgického lůžkového oddělení do III. nadzemního podlaží levé i pravé části pavilonu B s kapacitou 41 lůžek. Rekonstrukce této části podlaží je současně dílčí přípravou pro stavební úpravy IV. NP a situování centrálních operačních sálů do této části pavilonu.
2. popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění zakázky budou stavební úpravy spočívající v provedení změn v dispozičním uspořádání levé a pravé části 3.NP pavilonu „B“. Po stavebních úpravách zde vzniknou dvě stanice chirurgického oddělení s celkovým počtem 41lůžek a potřebným technickým zázemím.
Vlastní stavební úpravy budou zahájeny vyklizením dotčené části objektu, tj. budou odstraněny veškeré zařizovací předměty a vybavení i veškeré přístupné rozvody TZB, které jsou dožilé či které nebudou již dále využívány. Dojde k odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah i stávajících zavěšených podhledů. Dále dojde k demontáži stávajících výplní otvorů dveří. Budou vybourány vybrané dělící konstrukce (příčky). Dále budou vybourány nové otvory v dělících konstrukcích (otvory budou okamžitě zajištěny překlady).
Bude provedeno vyzdění nových svislých dělících konstrukcí (příčky z lehkých tvárnic, zazdívky apod.), u nových otvorů osazení překladů ve zdivu, provedení nových podlah a podhled. Rekonstrukce a doplnění vnitřních omítek, osazení nových výplní otvorů (okna i dveře), provedení nových rozvodů instalací vody, kanalizace, elektřiny, slaboproudu a vzduchotechnického vedení (veškeré tyto rozvody budou napojeny na stávající svislé stoupací rozvody uvnitř objektu, případně budou nově řešeny dle projektu), osazení kompletního vnitřního vybavení (zařizovací předměty, vestavěný mobiliář atd.) apod.
V rámci provádění stavby budou řešeny rovněž rozvody medicinálních plynů, řízený vstup na oddělení v souladu s PBŘ, který je nezbytnou součástí PD. Dojde rovněž k výměně podlahových krytin, podhledů vč. svítidel a osazení nárazových madel a ochran rohů.
V rámci této stavby je navržena úprava stávající střechy nad 5.NP, tedy nad traktem centrálního schodiště pavilonu „B“. Je navrženo zachování stávajícího střešního pláště vč. živičného hydroizolačního souvrství.
3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Rekonstrukce budovy pro dosažení cíle projektu, tj. postupná rekonstrukce modernizace pavilonu „B“, která začala modernizací I.NP oddělení ARO (dokončení v 02/2015 ) Stávající technický stav již neodpovídá dnešním požadavkům. Zejména však vytváří podmínky pro realizaci Centrálních operačních sálů ve IV.NP pavilonu B.
4. předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací květen 2016. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Cena bude hrazena objednatelem průběžně v měsíčních intervalech, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 95 % ceny; po řádném předání díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
27/01/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh