Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011028181


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Karlovarský kraj
Identifiakční číslo:
70891168
Poštovní adresa:
Závodní 353/88
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
360 06
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 354222287
K rukám:
Jiří Kvak
       
E-mail:
jiri.kvak@kr-karlovarsky.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Cheb
Kód NUTS CZ041 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Stavební práce budou prováděny v několika etapách: Příprava území a provedení přeložek inženýrských sítí, provedení nových inženýrských sítí. Poté proběhne výstavba nového pavilonu A1, následovat bude rekonstrukce střední části pavilonu B, která plynule přejde do levé části včetně realizace nové přístavby. V průběhu realizace akce dojde k odstranění - demolici dožilého původního objektu A. Závěrečnou fází výstavby budou nové komunikace, zpevněné a parkovací plochy.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
398 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
25/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
30
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Realizací stavební veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb a povinnosti zadavatele v oblasti modernizace, rozvoje, správy a údržby majetku v Karlovarské krajské nemocnici, a.s., nemocnici v Chebu - v základní struktuře lůžkových oddělení (interny, chirurgie, gynekologicko-porodnického a dětského). Především ale dojde ke zvýšení standardů při poskytování zdravotní péče.
2. popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Stavební práce budou prováděny v několika etapách: Příprava území a provedení přeložek inženýrských sítí, provedení nových inženýrských sítí. Poté proběhne výstavba nového pavilonu A1, následovat bude rekonstrukce střední části pavilonu B, která plynule přejde do levé části včetně realizace nové přístavby. V průběhu realizace akce dojde k odstranění - demolici dožilého původního objektu A. Závěrečnou fází výstavby budou nové komunikace, zpevněné a parkovací plochy.
3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Zadavatel touto veřejnou zakázkou naplní své cíle a potřeby v oblasti modernizace zdravotnické péče a dlouhodobého kvalitního poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví obyvatel Karlovarského kraje, zvláště v oblasti Chebska. Dále dojde k výraznému zkvalitnění péče a komfortu pacientů na lůžkových pokojích - gynekologie, porodní, chirurgie a traumatologie v pavilonu „B".
4. předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je rok 2016 s plánovanou délkou výstavby 30 měsíců.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Cena bude hrazena objednatelem průběžně v měsíčních intervalech, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 95 % ceny; po řádném předání díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
10/12/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Veřejné zakázky s. r. o.
Identifikační číslo:
26726050
Poštovní adresa:
Na Hutích 661/9
Obec:
Praha 6
PSČ:
160 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 224318907
K rukám:
Ing. Pavel Jirka
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):