Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010025596


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Karlovarský kraj
Identifiakční číslo:
70891168
Poštovní adresa:
Závodní 353/88
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
360 06
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Tel.:
+420 354222208
K rukám:
Ing. Květoslav Smutný
       
E-mail:
kvetoslav.smutny@kr-karlovarsky.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Karlovarský kraj - Karlovy Vary
Kód NUTS CZ041 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací.
Stavební práce budou prováděny v jedné etapě. Lůžková část bude řešena ve standardu 2-3 lůžkového pokoje, z čehož jsou 2 pokoje řešeny jako izolace. Jeden jednolůžkový pokoj je řešen v bezbariérové úpravě dle vyhlášky 398/2009 Sb. Celková kapacita lůžkového oddělení je 20 lůžek. Součástí celkového řešení bude i ambulantní blok s ambulancí a zákrokovým sálkem. Léčebná část bude obsahovat prostor pro spirometrii a inhalaci. Celé podlaží bude doplněno o řídící složku s 3 inspekčními pokoji.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
60 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45215000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
05/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
06/04/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
20/12/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Realizací veřejné zakázky - stavby dojde k naplnění potřeb a povinnosti zadavatele v oblasti modernizace, rozvoje, správy a údržby majetku v Karlovarské krajské nemocnici, a.s., nemocnici v Karlových Varech. Především ale dojde ke zvýšení standardů při poskytování zdravotní péče v plicním oddělení a k naplnění dlouhodobě plánovaných úspor v nákladech na energie.

2. popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací.
Stavební práce budou prováděny v jedné etapě. Lůžková část bude řešena ve standardu 2-3 lůžkového pokoje, z čehož jsou 2 pokoje řešeny jako izolace. Jeden jednolůžkový pokoj je řešen v bezbariérové úpravě dle vyhlášky 398/2009 Sb. Celková kapacita lůžkového oddělení je 20 lůžek. Součástí celkového řešení bude i ambulantní blok s ambulancí a zákrokovým sálkem. Léčebná část bude obsahovat prostor pro spirometrii a inhalaci. Celé podlaží bude doplněno o řídící složku s 3 inspekčními pokoji.

3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Zadavatel touto veřejnou zakázkou naplní své cíle a potřeby v oblasti modernizace zdravotnické péče a dlouhodobého kvalitního poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví obyvatel Karlovarského kraje. Dále dojde k výraznému zkvalitnění péče a komfortu pacientů na lůžkových pokojích - plicního oddělení.

4. předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je rok 2016 s plánovanou délkou výstavby 8 měsíců.

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky - stavby: Zadavatel při určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky vycházel z předběžného rozpočtu projektanta studie stavby. V současné době se zpracovává realizační projektová dokumentace.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Cena bude hrazena objednatelem průběžně v měsíčních intervalech, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 95% ceny; po řádném předání díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
30/10/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh