Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře: Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011024009


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Karlovarský kraj
Identifiakční číslo:
70891168
Poštovní adresa:
Závodní 353/88
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36006
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 354222300
K rukám:
Ing. Miroslav Očenášek
       
E-mail:
ovz@kr-karlovarsky.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Poskytování telekomunikačních služeb
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 5 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Karlovarský kraj
Kód NUTS
CZ041
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění je zajištění mobilních a pevných hlasových a mobilních a pevných datových služeb formou centrálního nákupu pro Karlovarský kraj a další pověřující zadavatele.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
28 000 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
64200000-8
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
11/11/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 86 odst. 2 ZVZ:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny - zajištění telekomunikačních služeb
b) popis předmětu veřejné zakázky - předmětem zadávacího řízení je výběr telekomunikačního operátora, který bude Karlovarskému kraji resp. krajskému úřadu, organizacím kraje, obcím a jejich zřizovaným organizacím poskytovat požadované řešení pevných a mobilních hlasových služeb a mobilních datových služeb
c) popis vzájmeného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - zajištění telekomunikačních služeb pro centrálního a pověřující zadavatele
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky - předpokládaný termín zahájení poskytování služeb je k 1.6.2016
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
07/10/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Galerie 4- galerie fotografie p.o.
Identifikační číslo:
00074268
Poštovní adresa:
Kamenná 2
Obec:
Cheb
PSČ:
35202
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Galerie umění Karlovy Vary
Identifikační číslo:
66362768
Poštovní adresa:
Goethova stezka 6
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36001
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Galerie výtvarného umění v Chebu, p.o
Identifikační číslo:
00369021
Poštovní adresa:
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16
Obec:
Cheb
PSČ:
35002
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium a střední odborná škola Chodov
Identifikační číslo:
49767208
Poštovní adresa:
Komenského 273
Obec:
Chodov
PSČ:
35735
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium a Obchodní akademie Mariánské Lázně
Identifikační číslo:
47723394
Poštovní adresa:
Ruská 355
Obec:
Mariánské Lázně
PSČ:
35369
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium AŠ
Identifikační číslo:
47723416
Poštovní adresa:
Hlavní 106
Obec:
PSČ:
35201
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium Cheb
Identifikační číslo:
47723386
Poštovní adresa:
Nerudova 2283/7
Obec:
Cheb
PSČ:
35002
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium Ostrov
Identifikační číslo:
49753771
Poštovní adresa:
Studentská 1205
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
Identifikační číslo:
49767194
Poštovní adresa:
Husitská 2053
Obec:
Sokolov
PSČ:
35601
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Hotelová škola Mariánské Lázně
Identifikační číslo:
00077119
Poštovní adresa:
Komenského 449/2
Obec:
Mariánské Lázně
PSČ:
35301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Integrovaná střední škola Cheb
Identifikační číslo:
00077461
Poštovní adresa:
Obrněné brigády 6
Obec:
Cheb
PSČ:
35011
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
ISŠ technická a ekonomická Sokolov
Identifikační číslo:
49766929
Poštovní adresa:
Jednoty 1620
Obec:
Sokolov
PSČ:
35601
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Identifikační číslo:
26365804
Poštovní adresa:
Bezručova 19
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36001
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
KARP
Identifikační číslo:
72053666
Poštovní adresa:
Závodní 379/84a
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36006
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
KIDS Karlovarského kraje
Identifikační číslo:
75035952
Poštovní adresa:
Závodní 353/88
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36006
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Krajská knihovna Karlovy Vary
Identifikační číslo:
70966206
Poštovní adresa:
Závodní 376/84
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36006
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Krajský dětský domov pro děti do 3 let
Identifikační číslo:
71175130
Poštovní adresa:
Zítkova 1267/4
Obec:
Zítkova 1267/4
PSČ:
36001
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Letiště Karlovy Vary s.r.o.
Identifikační číslo:
26367858
Poštovní adresa:
K letišti 132
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36001
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Město Ostrov
Identifikační číslo:
00254843
Poštovní adresa:
Jáchymovská 1
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Město Sokolov
Identifikační číslo:
00259586
Poštovní adresa:
Rokycanova 1929
Obec:
Sokolov
PSČ:
35601
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Město Toužim
Identifikační číslo:
00255076
Poštovní adresa:
Sídliště 428
Obec:
Toužim
PSČ:
36401
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Městský dům dětí a mládeže Ostrov
Identifikační číslo:
47700009
Poštovní adresa:
Školní 231
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
MŠ Ostrov Halasova
Identifikační číslo:
49753461
Poštovní adresa:
Halasova 765
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
MŠ Ostrov, Krušnohorská
Identifikační číslo:
49753509
Poštovní adresa:
Krušnohorská 766
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
MŠ Ostrov, Palackého
Identifikační číslo:
49753533
Poštovní adresa:
Palackého 1045
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Muzeum Cheb
Identifikační číslo:
00074276
Poštovní adresa:
Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
Obec:
Cheb
PSČ:
35000
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Muzeum Karlovy Vary, p.o.
Identifikační číslo:
72053810
Poštovní adresa:
Pod Jelením skokem 393/30
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36001
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Muzeum Sokolov
Identifikační číslo:
72053801
Poštovní adresa:
Zámecká 1
Obec:
Sokolov
PSČ:
35601
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
OA, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ K.V.
Identifikační číslo:
63553597
Poštovní adresa:
Bezručova 17
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36001
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Andělská Hora
Identifikační číslo:
00573175
Poštovní adresa:
Andělská Hora 18
Obec:
Bochov
PSČ:
36471
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Dalovice
Identifikační číslo:
00573213
Poštovní adresa:
Hlavní 99
Obec:
Dalovice
PSČ:
36263
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Dolní Žandov
Identifikační číslo:
00253910
Poštovní adresa:
Dolní Žandov 36
Obec:
Dolní Žandov
PSČ:
35002
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Jenišov
Identifikační číslo:
00573248
Poštovní adresa:
Jenišov 88
Obec:
Jenišov
PSČ:
36211
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Josefov
Identifikační číslo:
00519278
Poštovní adresa:
Josefov č.p. 12
Obec:
Habartov
PSČ:
35709
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Krásná
Identifikační číslo:
00572675
Poštovní adresa:
Krásná 196
Obec:
Krásná
PSČ:
35122
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Nové Hamry
Identifikační číslo:
00479080
Poštovní adresa:
Nové Hamry 274
Obec:
Nové Hamry
PSČ:
36224
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Pernink
Identifikační číslo:
00254878
Poštovní adresa:
T.G.M. 1
Obec:
Pernink
PSČ:
36236
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Velký Luh
Identifikační číslo:
00883603
Poštovní adresa:
Velký Luh č.p. 22
Obec:
Velký Luh
PSČ:
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Vintířov
Identifikační číslo:
00259641
Poštovní adresa:
Vintířov 62
Obec:
Vintířov
PSČ:
35744
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Odborné učiliště Horní Slavkov
Identifikační číslo:
49742086
Poštovní adresa:
Kounice 613
Obec:
Horní Slavkov
PSČ:
35731
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Pedagogicko - psychologická poradna K.Vary
Identifikační číslo:
49753843
Poštovní adresa:
Západní 15
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36026
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
První české gymnázium v Karlových Varech
Identifikační číslo:
70845417
Poštovní adresa:
Národní 25
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36020
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Sociální služby, p.o.
Identifikační číslo:
70832641
Poštovní adresa:
Pochlovická 57
Obec:
Kynšperk nad Ohří
PSČ:
35751
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
SOŠ logistická a SOU Dalovice
Identifikační číslo:
00574384
Poštovní adresa:
Hlavní 114
Obec:
Dalovice
PSČ:
36263
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary
Identifikační číslo:
49753789
Poštovní adresa:
Lidická 40
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36020
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
SOU stravování a služeb
Identifikační číslo:
00520055
Poštovní adresa:
Ondřejská 56
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36001
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední lesnická škola Žlutice
Identifikační číslo:
49754050
Poštovní adresa:
Žižkov 345
Obec:
Žlutice
PSČ:
36452
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední odborná škola a SOU Nejdek
Identifikační číslo:
00077526
Poštovní adresa:
Husova 600
Obec:
Nejdek
PSČ:
36221
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Identifikační číslo:
00669725
Poštovní adresa:
Sabinovo nám. 16
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36009
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední odborné učiliště Toužim
Identifikační číslo:
00669831
Poštovní adresa:
Plzeňská 330
Obec:
Toužim
PSČ:
36401
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary
Identifikační číslo:
00077135
Poštovní adresa:
nám. 17.listopadu 12
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36005
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední průmyslová škola Loket
Identifikační číslo:
49767216
Poštovní adresa:
T.G.Masaryka 3
Obec:
Loket
PSČ:
35733
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední průmyslová škola Ostrov
Identifikační číslo:
70845425
Poštovní adresa:
Klínovecká 1197
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední škola živnostenská Sokolov
Identifikační číslo:
75059151
Poštovní adresa:
Žákovská 716/1
Obec:
Sokolov
PSČ:
35601
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední zemědělská škola Dalovice
Identifikační číslo:
00077291
Poštovní adresa:
Hlavní 27
Obec:
Dalovice
PSČ:
36263
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
SZŠ a VOŠ Cheb
Identifikační číslo:
00669733
Poštovní adresa:
Hradební 2
Obec:
Cheb
PSČ:
35002
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Karlovy Vary
Identifikační číslo:
00669709
Poštovní adresa:
Poděbradská 2
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36001
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
Identifikační číslo:
00076899
Poštovní adresa:
U Farmy 30/11
Obec:
Cheb
PSČ:
35002
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a mateřská škola Dalovice
Identifikační číslo:
70989290
Poštovní adresa:
U Potoka 120
Obec:
Dalovice
PSČ:
36263
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Ostrov, Masarykova
Identifikační číslo:
49753347
Poštovní adresa:
Masarykova 1289
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
Identifikační číslo:
70839000
Poštovní adresa:
Krušnohorská 304
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola, mateřská škola a praktická škola KV
Identifikační číslo:
66362725
Poštovní adresa:
Vančurova 83
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36017
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary
Identifikační číslo:
63555573
Poštovní adresa:
Šmeralova 32
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36005
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
Identifikační číslo:
63554453
Poštovní adresa:
Školní 338
Obec:
Bečov nad Teplou
PSČ:
36464
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní umělecká škola Nová Role
Identifikační číslo:
63555123
Poštovní adresa:
Nádražní 89
Obec:
Nová Role
PSČ:
36225
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní umělecká škola Ostrov
Identifikační číslo:
49753606
Poštovní adresa:
Masarykova 717
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.
Identifikační číslo:
69979821
Poštovní adresa:
Perninská 975
Obec:
Nejdek
PSČ:
36222
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Zdravotnická záchranná služba
Identifikační číslo:
00574660
Poštovní adresa:
Závodní 390/98C
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36006
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart
Identifikační číslo:
70846553
Poštovní adresa:
Lázeňská 153
Obec:
Lázně Kynžvart
PSČ:
35491
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary
Identifikační číslo:
70838992
Poštovní adresa:
Bezručova 1185/19
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36001
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
ZŠ Josefa Václava Myslbeka a MŠ Ostrov
Identifikační číslo:
49753363
Poštovní adresa:
Myslbekova 996
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
ZŠ Ostrov Májová
Identifikační číslo:
49753371
Poštovní adresa:
Májová 997
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
APDM Karlovarského kraje
Identifikační číslo:
73700720
Poštovní adresa:
Závodní 94
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36006
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Dětský domov Aš
Identifikační číslo:
47723378
Poštovní adresa:
Na Vrchu 26
Obec:
PSČ:
35201
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
Identifikační číslo:
49767267
Poštovní adresa:
Goethova 16
Obec:
Cheb
PSČ:
35002
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
Identifikační číslo:
63553660
Poštovní adresa:
Dukelských hrdinů 610
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Dětský domov Mariánské Lázně
Identifikační číslo:
47723424
Poštovní adresa:
Palackého 191/101
Obec:
Mariánské Lázně
PSČ:
35301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Dětský domov Plesná
Identifikační číslo:
47723441
Poštovní adresa:
Nádražní 338
Obec:
Plesná
PSČ:
35135
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Domov mládeže a ŠJ Karlovy Vary
Identifikační číslo:
00076988
Poštovní adresa:
Lidická 38
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36020
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Domov mládeže a ŠJ Mariánské Lázně
Identifikační číslo:
00377945
Poštovní adresa:
Klíčová 167/4
Obec:
Mariánské Lázně
PSČ:
35301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu
Identifikační číslo:
71175253
Poštovní adresa:
Mírová 2273/6
Obec:
Cheb
PSČ:
35202
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Domov pro seniory SKALKA v Chebu
Identifikační číslo:
71175245
Poštovní adresa:
Americká 52
Obec:
Cheb
PSČ:
35002
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Domov pro seniory v Hranicích
Identifikační číslo:
71175202
Poštovní adresa:
Krásňany 766
Obec:
Hranice
PSČ:
35124
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Domov pro seniory v Chebu
Identifikační číslo:
71175211
Poštovní adresa:
Dragounská 12
Obec:
Cheb
PSČ:
35002
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
Identifikační číslo:
71175237
Poštovní adresa:
Polní 378
Obec:
Lázně Kynžvart
PSČ:
35491
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Domov pro seniory v Perninku
Identifikační číslo:
71175199
Poštovní adresa:
Nádražní 268
Obec:
Pernink
PSČ:
36236
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku
Identifikační číslo:
71175229
Poštovní adresa:
Mládežnická 1123
Obec:
Nejdek
PSČ:
36221
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
DOZP " PATA" v Hazlově
Identifikační číslo:
71175318
Poštovní adresa:
Skalka 60
Obec:
Hazlov
PSČ:
35201
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
DOZP " SOKOLÍK" v Sokolově
Identifikační číslo:
72046881
Poštovní adresa:
Slavíčkova 1701
Obec:
Sokolov
PSČ:
35601
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
DOZP "Pramen" v Mnichově
Identifikační číslo:
71175326
Poštovní adresa:
Mnichov 142
Obec:
Mariánské Lázně
PSČ:
35301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
DOZP v Mariánské
Identifikační číslo:
71175296
Poštovní adresa:
Mariánská 161
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
DOZP v Radošově
Identifikační číslo:
71175334
Poštovní adresa:
Radošov 137
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
Identifikační číslo:
63553619
Poštovní adresa:
Čankovská 35/9
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
36005
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Dům kultury Ostrov
Identifikační číslo:
00520136
Poštovní adresa:
Mírové náměstí 733
Obec:
Ostrov
PSČ:
36301
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Křižovatka
Identifikační číslo:
00254011
Poštovní adresa:
Křižovatka 103
Obec:
Skalná
PSČ:
35134
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Město Krásné Údolí
Identifikační číslo:
00573256
Poštovní adresa:
Krásné Údolí 77
Obec:
Toužim
PSČ:
36401
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Černava
Identifikační číslo:
00573205
Poštovní adresa:
Černava 80
Obec:
Černava
PSČ:
36223
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Identifikační číslo:
70947023
Poštovní adresa:
Chebská 282
Obec:
Sokolov
PSČ:
35601
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Děpoltovice
Identifikační číslo:
00573221
Poštovní adresa:
Děpoltovice 44
Obec:
Nová Role
PSČ:
36225
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Město Oloví
Identifikační číslo:
00259535
Poštovní adresa:
Hory 42
Obec:
Oloví
PSČ:
35707
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Identifikační číslo:
26402068
Poštovní adresa:
Na Vlečce 177
Obec:
Otovice
PSČ:
36001
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
ZŠ a MŠ Oloví
Identifikační číslo:
70980951
Poštovní adresa:
Smetanova 1
Obec:
Oloví
PSČ:
35707
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Šabina
Identifikační číslo:
00573159
Poštovní adresa:
Šabina 80
Obec:
Sokolov
PSČ:
35601
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Obec Lipová
Identifikační číslo:
00254045
Poštovní adresa:
Lipová 130
Obec:
Cheb
PSČ:
35002
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Bytová organizace Oloví
Identifikační číslo:
49767003
Poštovní adresa:
Tovární 197
Obec:
Oloví
PSČ:
35707
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Horní Slavkov
Identifikační číslo:
75005484
Poštovní adresa:
Školní 786
Obec:
Sokolov
PSČ:
35731
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Technické služby Horní Slavkov
Identifikační číslo:
26330202
Poštovní adresa:
Hornova 825
Obec:
Horní Slavkov
PSČ:
35731
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Městské kulturní středisko Horní Slavkov
Identifikační číslo:
18249299
Poštovní adresa:
Dlouhá 717
Obec:
Horní Slavkov
PSČ:
35731
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Město Horní Slavkov
Identifikační číslo:
00259322
Poštovní adresa:
Dlouhá 634
Obec:
Horní Slavkov
PSČ:
35731
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov
Identifikační číslo:
75005441
Poštovní adresa:
Poštovní 662/4
Obec:
Horní Slavkov
PSČ:
35731
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Mateřská škola Horní Slavkov
Identifikační číslo:
75005492
Poštovní adresa:
Dlouhá 620
Obec:
Horní Slavkov
PSČ:
35731
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Mateřská škola
Identifikační číslo:
75005506
Poštovní adresa:
Sportovní 713
Obec:
Horní Slavkov
PSČ:
35731
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Horní Slavkov
Identifikační číslo:
75005476
Poštovní adresa:
Nádražní 683
Obec:
Horní Slavkov
PSČ:
35731
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Pečovatelská služba Horní Slavkov
Identifikační číslo:
71232923
Poštovní adresa:
Nad Výropnou 1010
Obec:
Horní Slavkov
PSČ:
35731
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------