Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010005156


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Karlovarský kraj
Identifiakční číslo:
70891168
Poštovní adresa:
Závodní 353/88
Obec:
Karlovy Vary
PSČ:
360 06
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Tel.:
+420 354222278
K rukám:
Bc. Antonín Zaschke
       
E-mail:
antonin.zaschke@kr-karlovarsky.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-karlovarsky.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov-Stavební úpravy 3. NP pavilonu D-oddělení ODN
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Karlovarský kraj-Sokolov
Kód NUTS CZ041 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem plnění veřejné zakázky budou stavební úpravy části západního křídla 3.NP pavilonu D. Po stavebních úpravách zde bude umístěno oddělení dlouhodobě nemocných s kapacitou 34 lůžek, včetně nezbytného zázemí oddělení. Součástí stavebních úprav je i nové venkovní únikové schodiště a nový střešní plášť sedlové střechy západního křídla.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
18 130 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45215000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
09/02/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
5
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 86 odst.2 ZVZ:
1.popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,
Splněním veřejné zakázky dojde k naplnění potřeby, která spočívá v rekonstrukci 3.NP pavilonu „D“ Pokračuje tak postupná modernizace pavilonu „D“, která započala rekonstrukcí levé části pavilonu, kde bylo umístěno rehabilitační lůžkové a ambulantní oddělení.
2.popis předmětu veřejné zakázky,
Předmětem plnění zakázky budou stavební úpravy spočívající v provedení změn v dispozičním uspořádání pouze dotčené části západního křídla 3.NP pavilonu „D“. Po stavebních úpravách zde bude opět umístěno oddělení dlouhodobě nemocných, které bude mít kapacitu 34 lůžek. Je navrženo šest třílůžkových a osm dvoulůžkových pokojů a centrální sociální zařízení pro klienty Oddělení dlouhodobě nemocných. Součástí rekonstrukce bude přestavba stávajícího únikového požárního schodiště umístěného ve štítě v západní části objektu pavilonu „D“.
- Vlastní stavební úpravy budou zahájeny vyklizením dotčené části objektu, tj. budou odstraněny veškeré zařizovací předměty a vybavení i veškeré přístupné rozvody TZB, které jsou dožilé či které nebudou již dále využívány. Dojde k odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah i stávajících zavěšených podhledů. Dále dojde k demontáži stávajících výplní otvorů dveří, okna zůstávají původní. Budou vybourány vybrané dělící konstrukce (příčky). Dále budou vybourány nové otvory v dělících konstrukcích (otvory budou okamžitě zajištěny překlady).
- Bude provedeno vyzdění nových svislých dělících konstrukcí (příčky z lehkých tvárnic, zazdívky apod.), u nových otvorů osazení překladů ve zdivu, provedení nových podlah a podhled. Rekonstrukce a doplnění vnitřních omítek, osazení nových výplní otvorů (dveře), provedení nových rozvodů instalací vody, kanalizace, elektřiny, slaboproudu a vzduchotechnického vedení (veškeré tyto rozvody budou napojeny na stávající svislé stoupací rozvody uvnitř objektu, případně budou nově řešeny dle projektu), osazení kompletního vnitřního vybavení (zařizovací předměty, vestavěný mobiliář atd.) apod.
- Bude odstraněno stávající ocelové únikové schodiště na západním průčelí objektu vč. základových konstrukcí a nahrazení novým požárním schodištěm.
- bude rekonstruována druhá část sedlové střechy nad křídlem Oddělení dlouhodobě nemocných
- V rámci provádění stavby budou řešeny rovněž rozvody medicinálních plynů, řízený vstup na oddělení v souladu s PBŘ, který je nezbytnou součástí PD. Dojde rovněž k výměně podlahových krytin, podhledů vč. svítidel a osazení nárazových madel a ochran rohů.

3.popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
Rekonstrukce budovy pro dosažení cíle projektu, tj. postupná rekonstrukce modernizace pavilonu „D“, která začala modernizací rehabilitace a bude dále pokračovat modernizací III.NP tj. Oddělením následné péče. Současně bude prováděna i rekonstrukce druhé části střechy. Stávající technický stav již neodpovídá dnešním požadavkům.
4.předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací srpen 2015. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Cena bude hrazena objednatelem průběžně v měsíčních intervalech, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 95% ceny; po řádném předání díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
05/01/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh