Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova PC stanic a koncových zařízení I. etapa
Odesílatel Vratislav Emler
Organizace odesílatele Krajská knihovna Karlovy Vary [IČO: 70966206]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.05.2019 13:44:43
Předmět Příloha č. 3 - Kupní smlouva - oprava

V návrhu kupní smlouvy byl opraven odstavec 6.2 (oddíl VI. Záruka za jakost). Nový text:
6.2 Délka záruční doby je dohodou smluvních stran sjednána na 3 roky. Běh záruční doby začíná běžet ode dne odevzdání předmětu koupě kupujícímu.


Přílohy
- Příloha č. 3 - Kupní smlouva.docx (50.66 KB)